Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode Subotica II i prateći radovi

OPIS PROJEKTA

Br. tendera: SWUP III (Subotica Water Upgrade Project III)

Br. projekta: 7742-IFT-43472

Datum potpisivanja ugovora: Avgust 17, 2017

Datum otpočinjanja radova : Oktobar 23, 2017

Rok za završetak radova : 880 dana

Period za otklanjanje nedostataka: 365 dana

OPIS RADOVA

Izgradnja postrojenja za preradu vode za piće, obuhvata:

- rekonstrukciju bunarskog izvorišta i ugradnju novih bunarskih pumpi

- predtretman sirove vode uklanjanjem peska i predozonizacijom

-  Projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode projektovanog kapaciteta 160 l/s  kao i izgradnju prve faze postrojenja kapaciteta 80 l/s

- reviziju projektne dokumentacije i izgradnja rezervoara pitke vode 2500 m3

- reviziju projektne dokumentacije i izgradnju pumpne stanice visokog pritiska 6 bara, kapaciteta 200 l/s

- projektovanje i izgradnju linije za tretman otpadne vode od pranja filtera sa obezvodnjavanjem mulja i povratom supernatanta na početak procesa

- nabavka i ugradnja atomskog absorpcionog spektrofotometra AAS (AA-7000/AAC) sa primenom tehnike ’’graphite flame hybrid’’ sa automatskim uzorkivačem i opsegom talasnih dužina od 185-900 nm, vozila kao i prateće radove

LOKACIJA:

Subotica, Srbija

INVESTITOR:

JKP "Vodovod i Kanalizacija", Subotica

TIP UGOVORA:

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

5.550.075,79 €

PERIOD REALIZACIJE RADOVA:

10/2017 – 11/2020