Ekološki aspekti

Zaštita životne sredine je za nas prioritet, u skladu sa obavezom prema klijentima da kreiramo i primenimo rešenja koja optimizuju korišćenje resursa, čuvajući ih tako za buduće naraštaje.

BORBA SA KLIMATSKIM PROMENAMA

Kompanija raspolaže nizom alata (kao što su svakodnevno upravljanje, kontrola emisije gasa u postrojenjima, kao i korišćenje obnovljive i alternativne energije), koji pomažu da se smanji ukupna emisija gasova koja stvara efekat staklene bašte. Veolia radi i na smanjivanju emisije ugljen-dioksida svojih korisnika.

SMANJENJE ZAGAĐENJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA

Smanjivanje zagađenja i otpada nastalih iz našeg poslovanja je prioritet za Veoliju.

  • Uklanjanje zagađenja vode – 6 milijardi kubnih metara prečišćava se u oko 3.442 postrojenja za tretman otpadnih kojima upravljamo u urbanim sredinama;

  • Smanjenje atmosferskih zagađivanja – Uz pomoć dugogodišnjeg iskustva nastojimo da smanjimo uticaj naših aktivnosti na kvalitet vazduha. Generalno, sve emisije gasova koje ispuštamo tokom naših radnih procesa znatno su ispod normi propisanih u EU Direktivi o industrijskim emisijama;

  • Kvalitet pitke vode – definišući zdravlje i sigurnosti korisnika kao prioritet, razvijamo tehnologije koje su potrebne za proizvodnju i distribuciju vode po najvišim kvalitetima i standardima.

PROCENA, ZAŠTITA I POVEĆANJE BIODIVERZITETA

Tretiranje otpadnih voda, sakupljanje i reciklaža otpada, kao i odgovorno upravljanje energetskim resursima su aktivnosti koje doprinose očuvanju i razvoju ekosistema. Veolia nastoji da ide korak dalje tako što pomaže u razvijanju ekoloških usluga i razvijanju inicijative i rešenja u cilju očuvanja i jačanja ekosistema.