Uslovi korišćenja veb stranice

Svako korišćenje ove veb stranice mora biti u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja i smatraće se da su se dogodili na teritoriji Srbije.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sajt pruža informacije o kompaniji Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd, društvu sa ograničenom odgovornošću, osnovnim kapitalom od 11.833.279,53 RSD; registrovanom u Agenciji za privredne registre Srbije pod matičnim brojem 17373331, čija je sedište u ulici Makedonska 30 - 11103 Beograd, Srbija, čiji je telefonski broj +381 (0) 11 303 54 27. Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd je deo Veolia grupe, a u svom poslovanju primenjuje utvrđene poslovne i etičke standarde i vrednosti Veolia grupe.

ZAŠTIĆENA PRAVA

Sadržaj ove veb stranice koji je kreiran i razvijen od strane kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd ili u njeno ime (u daljem tekstu „Sadržaj“) zaštićen je zakonom o autorskim pravima, zakonima o zaštitnim znakovima, zakonu o dizajnu i nelojalnoj konkurenciji.

Sadržaj uključuje izgled, grafički dizajn (uključujući boje, fontove i grafički izgled ekrana), kao i sve informacije i druge elemente dostupne ili dostupne na i / ili preko veb lokacije, kao što su dokumenti, članci, fotografije, ilustracije, slike, zaštitni znaci i logotipi, informacije, baze podataka i sav zvučni sadržaj (npr. glasove, muziku ili zvučnei efekte) i mirnu ili animiranu grafiku (poput animacija ili video zapisa), specifične programe softvera i programe za preuzimanje.

Ovaj sadržaj je vlasništvo kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i njenih pridruženih pravnih lica, njenih pružalaca tehničkih usluga ili drugih trećih lica koja ovlašćuju Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i povezana pravna lica da ga koriste.

Zabranjeno je svako reprodukovanje, distribucija i / ili korišćenje celog ili dela Sadržaja na bilo koji način, u bilo kojem obliku i u bilo koju svrhu, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd ili trećih lica izričito ovlašćenih, izuzev koristiti u privatne svrhe i u skladu sa važećim propisima o intelektualnom vlasništvu. U svakom slučaju, i u skladu sa prethodnim, u slučaju reprodukcije, širenja i / ili eksploatacije celog ili dela Sadržaja, izvor (ova veb lokacija i grupa Veolia, tj. Veolia okruženje i / ili njegove podružnice) mora biti jasno naznačeno zajedno sa imenom autora, ako je primenljivo.

Svako lice koje se ne pridržava ovih zakonskih odredbi krivo je za kršenje autorskih prava i podleže zakonskim kaznama, bez obzira na bilo koju drugačiju odluku kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i / ili Veolia group, tj. Veolia Environmentnement i / ili podružnice.

ODGOVORNOST

Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd će se potruditi da posetiocima stranice omogući pristup svim njihovim veb lokacijama. Isto tako, Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd ni iz bilo kojeg razloga ne snosi odgovornost za nedostupnost veb stranice.

Pored toga, veb lokacija može da sadrži netačnosti ili tipografske greške.

Promene i ažuriranja se periodično dodaju na ovu stranicu. S tim u vezi, Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku vrši bilo kakve izmene, ispravke ili promene. Veze hiperteksta na ovoj stranici omogućavaju vam da napustite veb stranicu Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd.

Ove hiperlink veze se daju samo za vašu lakšu upotrebu i ne podrazumevaju odobrenje ili odobrenje od strane kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i njenih povezanih pravnih lica sa veb lokacija trećih strana na koje se povezuju. Ove veb strane nisu pod kontrolom kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i njenih pridruženih pravnih lica, a poslednje nisu odgovorne za uslove pristupa sadržaju ovih veb lokacija, linkove koje sadrže, proizvode ili usluge koje nude, podaci pohranjeni i / ili korišćeni na njihovim serverima ili bilo kakve promene ili nadogradnje na njima.

Svi zaštitni znakovi, nazivi proizvoda ili usluga, nazivi domena i imena kompanija pomenuti na ovoj veb lokaciji su vlasništvo njihovih vlasnika. Upućivanje na žigove, nazive proizvoda, usluge, nazive domena i kompanija ne podrazumevaju postojanje bilo kakve asocijacije između Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd i pridruženih pravnih lica i pomenutih kompanija, proizvoda ili usluga, brendova i sl.

POLITIKA PRIVATNOSTI - PRIKUPLJANJE I UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd od korisnika ne zahteva nijedno otkrivanje ličnih podataka (ime, adresa, adresa e-pošte, zanimanje itd.).

Kada pregledate stranicu, Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd može koristiti kolačiće koji se sastoje od podataka pohranjenih na vašem računaru u jednostavnim tekstualnim datotekama koje server Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd koristi za čitanje i snimanje podataka. Informacije sadržane u kolačićima (cookies) generišu se automatski, uzimajući u obzir prirodu Interneta i same po sebi nisu dovoljne za identifikaciju određene osobe i statistički su pokazatelji koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb stranice. Takve informacije mogu da uključuju naziv pregledača na Internetu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, vrstu računara i informacije o tehničkoj vezi koje korisnik koristi prilikom posete veb lokaciji, kao što su operativni sistem i provajder Internet usluga. , IP (Internet Protocol) adresa koju dodeljuju provajderi i koja je različita za svakog korisnika Interneta, kao i slične informacije. Vaš pretraživač ima opciju „odbaci kolačiće“, mada to neće sprečiti da se povežete na našu veb lokaciju, ali može da uspori učitavanje stranice.

Da biste dobili određene informacije ili primili dokumente, od vas će se možda zatražiti da se registrujete na veb lokaciji. Vaša registracija na sajtu omogućiće kompaniji Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd da sakuplja i obrađuje lične podatke, a njihovo korišćenje podleže odredbama Srpskog zakona o zaštiti ličnih podataka.

Veolia Environnement vas obaveštava da lične podatke koje možete pružiti putem interneta putem obrasca za registraciju koji je dostupan na njenim veb lokacijama koriste isključivo ovlašćene osobe kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd, koja je odgovorna za obradu i čuvanje podataka. Ovi podaci neće biti otkrivani trećim licima, osim trećim licima koja su domaćini stranice ili su uključena u njen sadržaj ili upravljanje kao podizvođač Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd.

Od tih trećih lica se zahteva da poštuju bezbednost i poverljivost podataka i ne smeju ih koristiti u druge svrhe osim za rad ili upravljanje veb lokacijama i mogu delovati samo prema uputstvima kompanije Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd. Vater Solutions & Technologies doo Beograd obrađuje vaše lične podatke (lične podatke i kontakt podatke) samo ako ste ih dobrovoljno dali i saglasni ste za njihovu eventualnu obradu.

U slučaju obrade ličnih podataka rukovodilac obrade podataka je Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd. Svrha planirane obrade je: obrada ličnih podataka radi kontakta; upravljanje i optimizacija odnosa sa klijentima; sprovođenje istraživanja, pribavljanje istraživanja ili statistika radi bolje procene kvaliteta naših usluga i predviđanja potreba naših klijenata; analiza i optimizacija veb stranica; slanje informacija o našim promotivnim ponudama, vestima i događajima (biltene, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije). Lični podaci će se čuvati određeno vreme dok se ispuni navedena svrha prikupljanja.

Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd ima legitiman interes za obradu podataka jer želi da proceni kvalitet svojih usluga, poboljša usluge i pruži zadovoljstvo svojim klijentima.

Veolia Vater Solutions & Technologies doo Beograd će lične podatke koje obrađuje deliti sa ograničenim brojem korisnika, firmama koje su deo Veolia grupe, odnosno Veolia Environmentnement, osnovane u Republici Srbiji, kao i u državama članicama EU ili u zemljama koje nisu članice EU, podložne ograničenjima utvrđenim zakonom, u svrhu analize i razvoja njihovih proizvoda i usluga, sprovođenja marketinških kampanja, sprovođenja istraživanja zadovoljstva i predlaganja komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama klijenata, kao i za statističke svrhe obrade.

Veolia Vater Solutions & Technologies doo se slaže da će preduzeti sve relevantne mere predostrožnosti kako bi se zaštitila poverljivost ličnih podataka. Veolia Vater Solutions & Technologies doo podseća vas da, u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, imate pravo da se usprotivite korišćenju, pristupu, ispravci ili brisanju ličnih podataka. Ovo pravo možete da iskoristite u bilo kom trenutku slanjem pisma na:

Veolia Vater Solutions & Technologies doo

Makedonska br. 30 11103 Beograd

[email protected]

Izmene ili brisanje biće izvršeno odmah i najkasnije u roku od osam radnih dana od prijema zahteva.

Takođe imate pravo da direktno podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Veolia Environmentnement skreće vašu pažnju na činjenicu da neke informacije koje ne predstavljaju lične podatke i ne mogu da vas identifikuju mogu da evidentiraju naši serveri (npr. Pregledač koji se koristi).