Poslovne aktivnosti

Veolia kreira i pruža usluge koje su ključne za ljudski razvoj i održivost, kroz tri komplemenarne poslovne aktivnosti: upravljanje vodom, upravljanje otpadom i upravljanje energijom. Kompanija pruža inovativna, održiva rešenja za poboljšanje kvaliteta života ljudi i zaštitu prirodnih resursa za budućnost.

UPRAVLJANJE VODOM

Voda je izvor života. Pa, ipak, izvori su nejednako raspoređeni po svetu i sa značajnim razlikama u kvalitetu. 60% slatkovodnih izvora u svetu su raspoređeni u samo 10 zemalja.

  • Veolia prečišćava vodu tako da bude pitka, dostavlja je gde je ista potrebna, sakuplja vodu nakon upotrebe i reciklira je za potrebe domaćinstava i proizvodnje;

  • Od početnih inicijativa do operacija na industrijskom nivou, Veolia tretira otpadnu vodu kako bi je načinila pogodnom za ponovno korišćenje u poljima kao što su proizvodnja električne energije i đubriva.

  • Pored sveobuhvatnog upravljanja različitim ciklusima tretmana vode za domaćinstva i u industrijske svrhe, Veolia nastavlja sa inovacijama i podiže svest o smanjivanju otpada i obezbeđivanju obnovljivih, alternativnih resursa.

UPRAVLJANJE ENERGIJOM

Sposobnost obezbeđivanja čistijih, pristupačnijih i održivijih izvora energije predstavlja ključni izazov koji treba da odgovori na pitanja koja se tiču klimatskih promena, nestabilnih cena i smanjenja resursa tokom proizvodnje.

  • Veolia obezbeđuje projekat za cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljenika, promovišući efikasniju potrošnju i pretvarajući otpad u resurs, kao i kroz korišćenje biomase.

  • Veolia podržava industrije koje pokušavaju da poboljšaju ekološke i ekonomske rezultate, radeći zajedno sa zainteresovanim stranama na osmišljavanju novih industrijskih procesa, uz korišćenje zelenijih, održivijih izvora energije.

  • Veolia aktivno učestvuje u razvoju kompleksnih urbanih usluga putem mera kao što su kombinovano upravljanje vodom, energijom i otpadom.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Obim otpada i povezani rizici dovode do povećanja ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih troškova, tako da održivo upravljanje postaje kamen temeljac svakog budućeg ekonomskog modela.

  • Veolia sakuplja, sortira, tretira i reciklira milione tona komunalnog i industrijskog otpada svake godine. Rastuća količina ovih otpada usmerava se u procese novih ciklusa proizvodnje i potrošnje.

  • Uz svoj široki spektar usluga upravljanja otpadom, Veolia nastavlja da razvija proizvodnju biomase, koristeći organski otpad kao resurs za industrijske proizvodne procese i komunalne usluge.

  • Veolia je stekla jedinstveno iskustvo u sprečavanju nastanka i tretmanu kompleksnih izvora zagađenja u oblastima kao što su remedijacija zemljišta i dekomisija industrijske infrastrukture i objekata na kraju radnog veka.