Ukratko o Veolia-i

Veolia je svetski lider u domenu ekoloških usluga. Nudimo rešenja prilagođena specifičnim potrebama u 3 komplementarna poslovna sektora: upravljanje vodom, upravljane otpadom i upravljanje energijom.

Na globalnom nivou, Veolia pomaže gradovima i industrijama da organizuju, optimizuju i koriste svoje resurse na najbolji mogući način. Nudimo niz rešenja koja se odnose na vodu, energiju i materijale, sa fokusom na ponovno korišćenje, kako bismo podstakli prelazak na cirkularnu ekonomiju.

Glavni zadatak 171.000 zaposlenih u Veoliji je da direktno doprinesu održivom poslovanju klijenata u javnom i privatnom sektoru, omogućujući im da se razvijaju uz istovremeno čuvanje životne sredine.

U tom cilju, kompanija osmišlja i koristi specijalizovana rešenja kako bi obezbedila, zaštitila i obnovila resurse, povećavajući pritom njihovu efikasnost sa ekološkog, ekonomskog i socijalnog stanovišta. Sve ove inicijative su deo naše tekuće kampanje, a sa ciljem da obnovimo svetske resurse.


10 svetskih tržišta

3 osnovne delatnosti

(upravljanje vodom, otpadom i energijom)

25,91 milijardi evra prihoda

171.000 zaposlenih širom sveta

Voda
 • 95 miliona ljudi snabdeveno pitkom vodom
 • 63 miliona ljudi povezano na mreže otpadnih voda
 • 4.052 izgrađenih postrojenja za proizvodnju pitke vode
 • 2.928 izgrađenih postrojenja za tretman otpadnih voda
Energija
 • 551 mreže daljinskog i lokalnog grejanja i hlađenja
 • 3,4 miliona održavanih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja
 • 56 miliona MWh proizvedeno
 • 2.086 održavanih i upravljanih industrijskih objekata
Otpad
 • Usluga prikupljanja otpada u ime lokalnih vlasti za više od 40 miliona stanovnika
 • 53.500 poslovnih korisnika (bez industrijskog održavanja)
 • 49 miliona tona otpada u ponovnoj upotrebi kao materijal i energija
 • 591 upravljanih postrojenja za preradu otpada

SEDAM KLJUČNIH TRŽIŠTA U RAZVOJU

Veolia je identifikovala sedam ključnih tržišta u razvoju, koji predstavljaju sektore sa značajnim potencijalom za generisanje prihoda, gde je smanjivanje resursa uticalo na rast potražnje za uskospecijalizovanom ekspertizom. Ovi sektori otvaraju nove mogućnosti za ekološke usluge, gde Veolia već pruža rešenja koja postavljaju standarde:

 • Cirkulana (kružna) ekonomija, koja se hvata u koštac problemom iscrpljivanja sirovina, vode i energetskih resursa;

 • Inovativna rešenja i prateće povezane usluge u cilju poboljšanja života u gradovima;

 • Tretman najopasnijih oblika zagađivačap kao što su toksični otpad, mulj iz postrojenja za tretman i kontaminirane otpadne vode;

 • Usluge dekomisije naftnih platformi, brodova, aviona i nuklearnih elektrana;

 • Prehrambena industrija, usaglašavanje poslovanja sa strogim zdravstvenim, sigurnosnim i standardima kvaliteta;

 • Rudarstvo, gde su potrebne velike količine resursa; 

 • Industrija nafte i gasa, vođena sve zahtevnijim ekološkim standardima.