Izgradnja i puštanje u rad PPOV TPP Kostolac B

OPIS PROJEKTA

Program IPA 2013 je predvideo izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa postojećih blokova B1 i B2, kao i budućeg bloka B3, i njihovih postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.

Ovim projektom će se rešiti ispuštanje otpadnih voda u vodotok Mlave i značajno umanjiti negativan uticaj rada TPP Kostolac B na životnu sredinu.

OPIS RADOVA

Projekat se sastoji od 4 postrojenja ukupnog kapaciteta 170 m3/h:

  • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od odsumporavanja dimnih gasova i hemijske pripreme vode (PPOV ODG i HPV

  • Postrojenje za prečišćavanje zauljenih i zamazućenih otpadnih voda (PPOV U);

  • Postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda (PPOV S) i

  • Postrojenje za prečišćavanje atmosferskih voda (PPOV ATM)

PPOV ODG/HPV

Primenjena tehnologija se sastoji od Linije vode i to: Predtretmana otpadnih voda sa ODG-a, sa taloženjem sulfatnih i magnezijumovih jona uz doziranje krečnog mleka; egalizacije (mešanja otpadnih voda sa ODG-a i HPV-a) hemijskog tretmana (koagulacija, flokulacija i pH podešavanje), sa dodatnim taloženjem i uklanjanjem teških metala iz otpadnih voda u lamelarnim taložnicima; finalne neutralizacije pre ispuštanja u recipijent i Linije mulja: transporta mulja od primarnog taložnika i lamelarnih taložnika do finalnog ugušćivača mulja, hemijskog doziranja i tretmana mulja sa doziranjem polielektrolita u ugušćeni mulj i upotrebom centrifuge (jedinice za centrifugiranje) što rezultira muljnim kolačem od najmanje 25% suve materije. Kapacitet postrojenja je 2x45 m3/h=90m3/h. Postrojenje je opremljeno automatskim uzorkivačem i opremom za automatski rad i upravljanje postrojenjem. Postrojenje je projektovano da obezbedi automatsku kontrolu svih odvojenih delova PPOV-a.

PPOV U

Primenjena tehnologija se sastoji od linije vode i to: tretmana zamazućenih voda na API separatoru, egalizacije (mešanja zauljenih i predtretiranih zamazućenih otpadnih voda), hemijskog tretmana (koagulacije, flokulacije i pH podešavanja), flotacije (u flotacionoj jedinici sa rastvorenim kiseonikom – DAF, maksimalnog kapaciteta 35 m3/h ) i finalne neutralizacije pre ispuštanja u recipijent i Linije mulja: transporta mulja sa API separatora i DAF jedinica u tank za mulj, hemijskog kondicioniranja mulja sa polielektrolitom i dehidratacije mulja na centrifugi.

Kapacitet postrojenja je 2x30 m3/h=60 m3/h. Postrojenje je opremljeno automatskim uzorkivačem i opremom za automatsku kontrolu i upravljanje radom postrojenja.

PPOV S

Primenjena tehnologija su SBR reaktori(Sequent Batch Reactor/ Sekvencioni Šaržni Reaktor) sa kapacitetom od 1500 E.S , sa automatskom kontrolom i upravljanjem radom postrojenja . i Linije mulja koja obuhvata: prepumpavanje viška mulja iz SBR-a u tank za aerobnu stabilizaciju mulja i aerobnu stabilizaciju mulja uz mešanje i aeraciju u tanku za mulj (mulj se iz tanka povremeno odvozi pomoću autocisterni).

Maksimalni časovni kapacitet je 21 m3/h. SBR postrojenje se sastoji od grube i fine rešetke od 30 l/s; napojnih pumpi; 2 SBR reaktora sa mešalicama i difuzorima ; sistema za doziranje FeCl3 i automatskog uzorkivača.

PPOV ATM

PPOV za atmosferske otpadne vode se sastoji od četiri separatora ulja sa ukupnim kapacitetom tretmana od 1000 l/s. Ukupna zapremina separatora iznosi 19.000 l. Svi separatori su u skladu sa EN 858 standardom.

INVESTITOR:

Vlada Republike Srbije, Ministartstvo Finansija (MFIN)

ADRESA INVESTITORA:

Sremska 3-5, 11000 Beograd, Srbija

TIP UGOVORA:

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

5,557,593.97 EUR

PERIOD REALIZACIJE RADOVA:

09/2017 – 09/2021