Potpisan ugovor za pružanje usluga upravljanja radom i održavanja centralnog postrojenja za prečišćavanje sa Opštinom Vrbas

OPIS PROJEKTA

Veolia Water Solutions & Technologies je ugovorila uslugu upravljanja radom i održavanja Centralnog Postrojenja za Prečišćavanje Otpadnih Voda u opštini Vrbas. Kompaniji Veolia je povereno upravljanje radom i održavanje PPOV trenutno najvećeg kapaciteta u Srbiji - 120.000 ekvivalent stanovnika. Obaveza Veolie je da obezbedi rad postrojenja u skladu sa standardima i zakonskom regulativom Republike Srbije, da pruži redovno i havarijsko održavanje postrojenja i opreme, pravovremenu nabavku hemikalija, kao i optimizaciju rada postrojenja i snižavanje operativnih troškova u smislu smanjenja potrošnje električne energije.

Realizacijom ove usluge će se staviti u funkciju CPPOV za meštane Vrbasa, Kule i Crvenke čime će prestati ispuštanje kanalizacije u Veliki Bački kanal. Ovom aktivnošću Veolia će značajno doprineti unapređenju zaštite životne sredine u Bačkoj.

Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda opština Vrbas i Kula je projektovano i izgrađivano u periodu od 2011 do 2020 godine. Sastoji se od linije vode i linije mulja, sa maksimalnim kapacitetom prerade od 30.000 m3. Linija vode poseduje postupak prečišćavanja otpadne vode putem mehaničkog tretmana gde se odvija izdvajanje čvrstih i tečnih materija iz vode i biološkog tretmana gde se odvija redukcija organskog opterećenja, azota i fosfora na vrednosti koje su ispod maksimalno zakonskih dozvoljenih vrednosti. Na Liniji mulja se odvija anaerobna stabilizacija dve vrste muljeva sa linije vode uz proizvodnju biogasa. U datom postupku proizvedeni biogas služi za napajanje kogenerativnih jedinica tj. generatora za proizvodnju električne energije. Proizvedena električna energija se koristi za napajanje samog postrojenja. Na postrojenju se primenjuje i hemijsko-mehanički postupak dehidratacije mulja.

LOKACIJA:  

Vrbas, Srbija

INVESTITOR: 

Opština Vrbas

TIP UGOVORA: 

Ugovor za pružanje usluga upravljanja radom i održavanja

POČETAK REALIZACIJE:

01.06.2020.